Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry
TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi: Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran toiminta-alueena on Palokka ja muut lähialueet Jyväskylässä.

 

2 § Seuran tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten,
että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja voimistelua eri
toiminta- ja tavoitetasoilla.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voimistelu- urheilu- ja muita
liikuntaharjoituksia, sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksia, hankkii tarvittavia välineitä ja
materiaaleja, järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa, vaikuttaa
kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus-, ja liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin
ja kannanotoin ja hoitaa tiedotus- ja suhdetoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, välittää jäsenistölleen
liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää huvi- ja
tanssitilaisuuksia, näytöksiä, kilpailuita, keräyksiä ja arpajaisia, omistaa ja harjoittaa
majoitus- ja ravitsemusliikettä, sekä harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen
liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

 

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran
jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

 

5 § Seuran jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi liittyäkseen on sekä ilmoittauduttava että maksettava jäsenmaksu.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää
yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen johtokunnan jäsenillä tai jäseninä olevilla palkatuilla
työntekijöillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Yhdistyksellä on sekä toimivia-, että kannattajajäseniä. Kannattajajäsenet voivat olla joko
vuosi-, tai lahjoittajajäseniä. Kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksunsa vuosittain.
Yhdistyksellä on sekä lapsi-, että aikuisjäseniä. Lapsijäseniä ovat kaikki alle 15-vuotiaat
jäseniksi ilmoittautuneet sekä jäsenmaksun maksaneet.
Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessaan tekemällä päätöksellä
kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei
ole jäsenmaksuvelvoitetta. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitteita.
Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei
ole jäsenmaksuvelvoitetta. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Kaikki yhdistyksen
puheenjohtajana toimineet henkilöt ovat kunniajäseniä.

 

6 § Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja
sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

 

7 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta
eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen
edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

8 § Jäsenen erottaminen
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia
velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tai liiton sääntöjen tai tarkoitusperien
vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä
valituskirjelmä yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen
tiedoksisaannista.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
- seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
- niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita
määräyksiä ja päätöksiä
- urheilun eettisiä periaatteita
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja
kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä
Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on
kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.
Rangaistavaa on:
- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen
toiminta
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden
määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- syyllistyminen dopingrikkomukseen
- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
- seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
- syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu
ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen
Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran
toiminnassa tai sen ulkopuolella
- tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
- lainvastainen mainonta
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä
seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
- lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen,
pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.
Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.
Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle
kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös
voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon
tiedoksiantohetkellä.
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle
suorittamiaan maksuja.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty
edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä
järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

 

10 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.
Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmissä.

 

11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahdeksan vuorokautta
ennen kokousta sähköpostitse, internetsivuilla tai käytössä olevassa sosiaalisessa mediassa.
Yhdistyksen kokoukseen voi johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Ohjeet osallistumiselle on liitettävä kokouskutsuun.

 

12 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien
antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
5 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena
6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet
11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja
12 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa
seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä
johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

13 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,
seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle
kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

14 § Pöytäkirja
Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja johtokunnan
kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.
Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

15 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen
enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin
yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan
asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa
kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole
äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

16 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi
valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 2-8 jäsentä, sekä 0-4
varajäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös
johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä
kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
5 Vastata seuran taloudesta
6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
11 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä
13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi riittävän
ajoissa ennen kevätkokousta.

 

17 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

18 § Nimenkirjoittajat
Nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai
varapuheenjohtaja, sekä hallituksen määräämä luottamus- tai toimihenkilö. Kaikki edellä
mainitut voivat kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

 

19 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

20 § Seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Suomen voimisteluliitolle
käytettäväksi tämän yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen ja purkautumisesta tulee
ilmoittaa yhdistysrekisteriin.